Har du koll på upphovsrätten?

Upphovsrätt är ett viktigt begrepp när det kommer till bokutgivning, särskilt som egenutgivare. Vad är det egentligen som gäller?

Första gången man ska ge ut en bok som egenutgivare så kan det vara mycket att tänka på. Det är lätt att glömma de rättsliga aspekter som kan vara bra att ha i åtanke när man ska publicera sin bok själv. Är det exempelvis tillåtet att ha med foton i sin bok om man inte tagit dessa själv? Hur är det med citat, får man citera helt fritt i en bok som ska publiceras? Nedan går vi igenom de viktigaste och mest vanliga frågorna vi får när det gäller upphovsrätt.

Vad är upphovsrätt?

Innan vi går in på vad som är viktigt att tänka på, måste vi först reda ut vad upphovsrätt är. Upphovsrätt skyddar olika former av konstnärligt skapande såsom musik, film och naturligtvis litteratur. Upphovsrätt är inget du behöver ansöka om, utan den uppstår i samma stund som ett verk skapas. Den person som skapar verket är således upphovsperson (även kallad upphovsman, upphovskvinna eller upphovsmakare) till verket.

I Sverige regleras upphovsrätten i lag och skyddet innebär att den som har skapat verket därmed får ensamrätt till det. Ingen annan får använda det utan tillstånd. Det är alltså du som skapar ett litterärt verk som har upphovsrätt till det. Du bestämmer vem som får framställa verket, göra kopior av det. Du bestämmer även om och hur verket ska spridas för allmänheten.

Vad är ett verk?

Objektet som skyddas av upphovsrätten kallar man för verk. För att ett verk ska skyddas av upphovsrätt krävs det att det är skapat av en människa. Det krävs även att objektet som skapats anses tillräkligt unikt och självständigt. Det krävs alltså att verket når upp till en viss nivå av orginalitet. Detta kallar man för verkshöjd. När det kommer till litterära verk så är tröskeln för verkshöjd relativt låg, eftersom de flesta texter som skrivs är orginella och har vanligtvis en personlig prägel. Kvalitén på verket i fråga är inte relevant för bedömningen. Även ett ”dåligt verk” kan få upphovsrätt om det är unikt.

För att se huruvida ett verk har tillräcklig verkshöjd görs alltid en bedömning i varje enskilt fall. Det är tillåtet att inspireras av andras verk, men inte att kopiera.

Hur länge gäller upphovsrätten?

Upphovsrätten gäller som huvudregel så länge upphovspersonen lever och sträcker sig även 70 år efter upphovspersonens död. Efter upphovspersonens död kan upphovsrätten övergå till de efterlevande genom arv eller testamente.

Recept

Recept eller anvisningar för maträtter eller liknande har ansetts inte ha tillräklig verkshöjd för att kunna åtnjuta upphovsrättsligt skydd.

Kokböcker

Däremot kan en hel kokbok eller en receptbok som helhet anses vara tillräckligt unik och personlig för att kunna uppnå verkshöjd och därmed vara upphovsrättsskyddad.

En mening

Till och med bara en mening eller vers (exempelvis i en sång) kan anses vara unik nog för att få upphovsrättsligt skydd. En slogan är exempel där en mening kan anses vara upphovsrättsskyddad. Det krävs dock att den är unik nog.

Vad händer med din upphovsrätt när du ger ut en bok med BoD?

När du skapar ett bokprojekt med oss så behåller du din upphovsrätt, denna kan inte överlåtas.

Det du som författare och skapare till ditt litterära verk överlåter till oss är b.la rätten att trycka upp och sprida verket. Dessa rättigheter är nödvändiga för att vi, BoD, ska ha tillåtelse att publicera din bok (sprida den för allmänheten) och för att kunna ta emot beställningar och trycka upp exemplar av boken.

Vad behöver du tänka på när skapar ditt bokprojekt?

Du har alltså upphovsrätt till den bok som du skapar och eventuellt publicerar hos oss. Men hur ser det då ut med det material som du väljer att ha med i din bok? Du bör tänka på att man inte bör eller kan inkludera vilket material som helst i boken. Måste du som författare tänka på upphovsrätt gentemot andra, när det kommer till själva innehållet i din bok? Det korta svaret är ja.

Viktigt att tänka på är att det är du, som egenutgivare,, som ansvarar för innehållet i din bok. Du garanterar att du har alla rättigheter som krävs för att publicera och trycka innehållet. Det är också du som bär ansvaret om det skulle vara någon som anser att du använt deras material utan lov . Så vad är det då som gäller?

Bilder i en bok

Ett fotografi eller en bild är också ett verk, precis som en bok. Det kan således finnas anledning att undersöka huruvida en bild är upprättsligt skyddad och vem som i så fall är upphovsperson till bilden, innan du väljer att ta med bilden i din bok.

Egna bilder

Rör det sig om egna bilder så är det du som innehar upphovsrätten till dessa, då är det en enkel sak. Du behöver inte formellt fråga dig själv om lov innan du använder bilden, däremot kan det finnas anledning att fråga om lov för användandet av även egena bilder.

1.

2.

Om din egna bild föreställer en enskild person vilken kan identifieras, då är fotot att räkna som en personuppgift. Det kan anses god ton att fråga om lov innan du publicerar bilden. Om personen som är på bilden invänder mot publiceringen av den så kan det bli svårt att reda ut vem som har rätt. I slutändan blir det då en fråga om vems intresse som väger tyngst; personen på bildens rätt till privatliv gentemot författarens rätt till yttrandefrihet.

Har du tagit ett foto på någon annans verk, såsom exempelvis en tavla på ett museum, så behöver du kontrollera huruvida tavlan är upphovsrättsligt skyddad eller inte. Om verket saknar skydd, kan du använda bilden eller om upphovspersonen tillåter användandet. Om verket är skyddad så kan du i och med att du publicerar bilden kränker någon annans upphovsrätt.

Bilder som andra har tagit

Har du inte tagit en bild själv, utan det är en annan person som har tagit eller skapat en bild så är det den personen som har upphovsrätt till bilden. Du behöver då fråga om tillstånd för att få använda bilden i din bok. Upphovspersonen har alltid rätt att bli omnämnd i anslutning till verket. Detta syns ofta i exempelvis tidningar eller på webbsidor, där det står vem som har tagit fotot. 

Bilder från internet

Du måste alltså alltid reda ut huruvida en bild som du vill ha med i din bok (som du inte tagit själv) är upphovsrättsligt skyddad. Det är därför ofta problematiskt att använda sig av bilder som man hittar på internet. När det kommer till bilder på internet, så är det ofta svårt att veta vem som tagit bilden och därmed innehar upphovsrätten. På internet är det vanligt att bilder sprids och publiceras flera gånger vilket gör att det kan vara omöjligt att ta reda på vem som publicerade den först. Även om du lyckas få fram vem som tagit bilden, så kan det vara svårt att kontakta personen för att be om tillåtelse.

Det finns dock en del webbsidor vilka fungerar som bildbanker. Dessa bildbanker har många bilder till förfogande, vilka inte omfattas av någon upphovsrätt. Pixabay och Unsplash är exempel på sådana webbsidor. Enligt deras villkor är alla deras bilder upphovsrättsfria både för privat och kommersiellt bruk. Det finns många fler sidor som är uppbyggda på detta vis. Olika bildbanker kan emellertid fungera på olika sätt varpå det alltid är bra att läsa användarvilkoren för att säkerställa exakt vad som gäller på just den webbsidan du är inne på. Det är nämnligen inte ovanligt att bildbanker har både bilder vilka går att använda fritt men även bilder som omfattas av vissa villkor för användning och vissa vilka man kan betala för att få använda.

Är det tillåtet att ha med citat från andra personers verk i din bok?

I Sverige har vi något som kallas för citaträtt. Citaträtten innebär att det är tillåtet att citera upphovsrättsskyddat material. Citat är alltså ett undantag från den ensamrätt upphovspersonen har till sitt verk. Det är exempelvis vanligt i alla typer av litteratur att man har ett kort citat i början av boken. Vanligtvis finner man dessa på sidan fem eller sju,  detta kallas för ett motto. Ett motto används för att sätta tonen eller skapa en känsla för bokens innehåll. Även i i facklitteratur eller biografier är det vanligt att citering används. Det gör man för att lyfta fram åsikter eller fakta, vilka sedan diskuteras i texten.

22 § Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet.”

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, (Upphovsrättslagen).

Bra, tänker du, att citera är alltså tillåtet. Då behöver jag inte fundera på upphovsrätt när det kommer till citat.  Tyvärr så är det inte riktigt så enkelt. Det finns en del saker att tänka på även när man vill ha med citat i sin bok.

1.

Först och främst så är det bara tillåtet att citera verk som har offentliggjorts. Att ett verk publicerats är exempel på att det kan anses ha gjorts offentligt.

2.

Därtill så måste citeringen ske i enlighet med god sed, som det så fint heter. Detta innebär exempelvis att upphovspersonen och källan måste anges. Citatet måste även återges i en sådan kontext att det inte får en ändrad innebörd. Några andra riktlinjer är att citatet inte får vara kränkande eller ändras på något vis (det måste återges exakt). Ett citat ska även användas för att understryka det egna påståendet, belysa något eller granska eller kritisera. Det är inte tillåtet att använda ett citat endast för att öka läsvärdheten i den egna texten eller som utsmyckning av texten. 

3.

Till sist är kanske det svåraste att bedömma hur långt citatet får vara. Här finns det tyvärr inget enkelt svar, utan det kommer alltid ned till en individuell bedömning i varje enskilt fall. Citatet får bara vara så långt vilket är motiverat av ändamålet med citeringen. Även längden på den ursprungliga texten du väljer att citera kan ha betydelse. Är källan en hel bok så är ett långt citat på en halv sida inte särskilt mycket, medans om urspungstexten bara är på en sida så kan ett citat på en halv sida anses för mycket.

JJ

Är Fanfiction tillåtet hos BoD?

En relativ ny kategori av litteratur som blivit mer populär på senare tid är s.k Fanfiction. Fanfiction är berättelser av olika slag vilka är skrivna av vanliga personer, men som ofta handlar om karaktärer eller miljöer från kända böcker eller filmer. Texterna är alltså baserade på redan existerande verk och/eller karaktärer. Nu när vi gått igenom en del om upphovsrätt, så är det nog ganska tydligt att detta naturligtvis kan vara problematiskt.

Vi på BoD har tagit ett beslut att inte ta emot bokprojekt inom denna kategori då rättsläget inte är helt klart rörande upphovsrätten i dessa lägen. Det är ett så pass nytt fenomen att det ännu inte finns så mycket utlåtanden eller rättsfall (ärenden som avgjorts i domstol) om ämnet. Vi anser således att det är bättre att ta det säkra framför det osäkra när det kommer till rättigheter. För att undvika att kränka någons upphovsrätt tar vi alltså inte emot Fanfiction.

Vad är Public Domain?

Ett uttryck som man kan höra i relation med upphovsrätt är Public domain. Detta uttryck syftar på ett verk som saknar upphovsrättsligt skydd och således tillhör public domain. Ett sådant verk får användas fritt. Vanligtvis saknar verket skydd av den grund att själva skyddstiden gått ut. Upphovsrätten till ett verk gäller som sagt i 70 år efter upphovspersonens död, därefter löper skyddet ut.

Utanför Sverige förekommer det även att en upphovsperson inte gör anspråk på upphovsrätten till sitt verk. Verket tillfaller då public domain direkt vid skapandet. Detta är dock inte fallet i Sverige eftersom upphovsrättslagen gör att det inte går att avsäga sig äganderätten till ett verk. En upphovsrättsperson kan dock välja att inte bry sig om hur dennes verk används och låta det användas fritt. Men eftersom vi i Sverige inte har något register över Public domain så kan det vara svårt att kontrollera . Även i sådana situationer är det således alltid bäst att fråga upphovspersonen innan man använder dennes verk för att vara helt säker på att man får använda verket.

Sammanfattning

1.

Upphovsrätt uppstår automatiskt och är inget du behöver ansöka om.

2.

Du behåller din upphovsrätt när du ger ut en bok med oss på BoD.

3.

Du får inte ha med bilder i din bok som du inte tagit själv, om du inte har tillåtelse av den som tagit bilden.

4.

Du kan inte heller ha med citat från andra, utan att tänka på vad som gäller enligt god citatsed.

5.

Vi tar inte emot Fanfiction.

6.

Upphovsrätt gäller i 70 år efter upphovspersonens död.

7.

Du som egenutgivare ansvarar själv för att din bok inte innehåller material till vilket du inte har alla rättigheter att publicera.

Författare

Johanna Jonasson

Johanna är utbildad jurist och har arbetat hos BoD sedan våren 2021. Hon svarar gärna på frågor kring allt som har med BoD och egenutgivning att göra.

Kommentarer

 • Hej
  Mycket bra information.
  Noterar det finns bristande kunskap hos allmänhet. Internet gör inte saken bättre heller då en del tror att det är bara och kopiera.

 • Det var just upphovsrätt jag frågade om häromdagen på författarcaféet. Tack för snabb reaktion!
  Tack för bra förklaring! Det gäller att vara noga med rättigheterna.

  • Hej!
   När vi tar emot ett bokprojekt så måste vi kunna förstå språket för att kontrollera innehållet. Meänkieli kan vi tyvärr inte förstå, men det är möjligt att någon av våra finska kollegor kan förstå det.
   Vänligne kontakta vår kundservice på info@bod.se så kan de fråga vidare till BoD Finland.

   Med vänlig hälsning Linda/BoD

  • Hej!

   Ja, det kan du. Upphovsrätten gäller så länge upphovspersonen lever och i ytterligare 70 år därefter. När upphovspersonen dör övergår upphovsrätten till de efterlevande genom arv eller testamente.

   Med vänlig hälsning, Johanna, BoD.

 • hej, man har upphovsrätt till sin egen signatur. Hur är det om någon ta kopia på signaturen. Är det tillåtet utan mitt medgivande.

  • Hej!

   Det beror tyvärr på. Upphovsrättslagen skyddar ett litterärt eller konstnärligt verk. Du har således inte upphovsrätt till bara ditt namn som så exempelvis ”Anders Andersson”. Skriver du dock din signatur på ett unikt och särskiljande sätt, exempelvis på en vägg eller liknane, så att det ligger ett kreativt skapande bakom alstret så skulle det kunna vara möjligt. Då är det bara bara utformningen av texten som skyddas, Det krävs dock även att verket uppnår verkshöjd, dvs är tillräckligt orginellt. Dessa bedömningar är svåra och avgörs i skarpa lägen av domstolar.

   Det finns dock andra aspekter som måste tas i beaktande när det är en signatur. Dels så är det vanligare att namn skyddas genom att de registreras som varumärken, men även där så är det inte säkert att det är möjligt att skydda ett namn. Här beror det även på hur vanligt namnet är eller huruivda man är en känd person. Därtill så måste man ta i beaktande att det kan vara olagligt att förfalska någons namnteckning. Här beror det dock på hur denna används, i vilket syfte en signatur kopierats och hur. Det är alltså tyvärr svårt att svara ja eller nej på din fråga utan det finns tyvärr många olika saker att ta i beaktande.

   Med vänlig hälsning, Johanna, BoD.

 • Om jag har med en mening ur en låt eller visa, måste jag då ange detta i källinfo?

  • Hej!

   Även musikaliska verk såsom melodier och låttexter omfattas av upphovsrätt. Det är alltså inte tillåtet att ha med någon annans låttext i din bok utan att fråga om lov.
   Är det en gammal låt eller visa och det har gått 70 år efter upphovspersonens död, är det fritt att använda dessa.
   Är det bara en mening som du vill ha med, måste den finnas med som citat, enligt god citatsed. (inom citattecken och titeln på verket och vem som har skapat texten måste framgå.)

   Med vänlig hälsning Linda/BoD

 • Hej!

  Jag har skrivit en bok och överväger att publicera den själv. Det handlar om en jämförande teoretisk analys, där jag beskriver och kommenterar ett stort textmaterial (hämtat från många böcker) producerat av 5 olika forskare. Boken innehåller ett stort antal citat. Har försökt förstå upphovsrättslagstiftningen och copyrightbestämmelserna – alltså om jag får lov att använda mig av alla citaten – men det är väldigt svårt för mig att bedöma. Det känns osäkert eftersom jag ju blir ansvarig om jag ger ut själv. Vad kan jag göra?
  Vänliga hälsningar, Ylva J.

  • Det är citaträtten som gäller och det bästa är att vända sig till en jurist, om du är osäker på just ditt innehåll.
   Detta kan vi tyvärr inte svara på.

   Med vänlig hälsning Linda/BoD

Lämna ett svar

*Obligatoriskt fält